ఆమె ధరణి

-కందిమళ్ళ లక్ష్మి

 
కొందరు అప్పుడప్పుడు 
కఠిన మాటలతో 
ఆమెను శిలగా మారుస్తుంటారు. 
 
ఆమె కూడా 
చలనం లేని రాయిలా 
మారిపోతూ ఉంటుంది.
 
ఆమె  
ఒక మనిషని మరచిపోతుంటారు. 
 
కానీ 
ఆమె మాత్రం చిరచిత్తంతో 
మమతానురాగాల వంతెనపైనే 
నడుస్తూ ఉంటుంది.
 
ఆమెను
ఒక చైతన్య మూర్తిగా 
ఎప్పుడు గుర్తిస్తారు??
 
మీకు తెలియదా??
ఆమె ఎప్పుడూ 
లాలిత్యాన్ని వదలని ఒక ధరణని!!
*****
Please follow and like us:

4 thoughts on “ఆమె ధరణి(కవిత)”

Leave a Reply to Lakshmi Chowdary Cancel reply

Your email address will not be published.