కబళించే రక్కసి కరోనా(ఆడియో)

-జ్యోతిర్మయి మళ్ల

కబళించే రక్కసి ఇది
కరోనా దీని పేరు
కన్నుమిన్ను కానకుండ
కటువుగ కాటేస్తోంది
 
దీన్ని..
తరిమెయ్యాలంటే పరిష్కారమొక్కటే
కట్టడిగా ఉందాం
కదలకుండ ఉందాం
STAY HOME….
STAY SAFE……
 
పరదేశంలొ పుట్టింది
ప్రపంచమంత పాకింది
ప్రాణాలను మింగేస్తూ
పరుగున ఇటు వస్తోంది
 
దీని..
పొగరణచాలంటే పోరాటం ఒక్కటే
కట్టడిగా ఉందాం
కదలకుండ ఉందాం
STAY HOME….
STAY SAFE……

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.