లక్ష్మణరేఖ (కవిత)

-డా.సి.భవానీదేవి

నీకిది సరికొత్త కాలం

నాకుమాత్రం ఇది అసలు కొత్తకాదు

నా జీవితమంతా

ఎప్పుడూ లాక్ డౌనే !

అందుకే

నాకస్సలు తేడా కనిపించటం లేదు

ఏ మాల్స్ మూసేశారో

ఏ మార్కెట్ తీసిఉందో

నాకెప్పుడయినా తెలిస్తేగా…

ఇప్పుడు నీ మార్నింగ్ వాక్ బంద్

నీ ఉద్యోగానికి నిర్విరామ విశ్రాంతి

నువ్వు నిరంతరం ఇల్లు కదలకపోబట్టే

నేను మరింత చాకిరీకాళ్ళకింద..నలుగుతూ

తరతరాలుగా 

నాకోసం నువ్వు గీసిన లక్ష్మణరేఖను

కరోనా భయంతోనైనా

మొదటిసారి నువ్వు అనుభవిస్తుంటే

చరిత్రలో  ఒక  కొత్త  అధ్యాయం మొదలవుతుందేమో!

*****

ఫోటో ఆర్ట్: రమేష్ పొతకనూరి

Please follow and like us:

3 thoughts on “లక్ష్మణరేఖ (కవిత)”

  1. భవానీ కవిత చాలా బావుంది.మా భవాని మంచి రచయిత అని మన స్నేహితులు అందరం గొప్పగా చెప్పుకునేది అందుకే మరి.

  2. Excellent presentation review of the changed lives of millions of people all over the world . I had the good fortune to know you and your family . Now I feel that I should have requested you to translate my upcoming novel into Hindi by you. Anyway I will request you to edit the final proof . With warm regards.

Leave a Reply

Your email address will not be published.