జలపాతం (పాటలు) 

ఈ చిరుగాలుల సవ్వడులూ(లలిత గీతం)

-సాదనాల వెంకటస్వామి నాయుడు

పల్లవి: ఈ చిరుగాలుల సవ్వడులూ

మీటెనులే ఎదలో సరిగమలూ
ఆమె : ఈ ఇలా మమతల తేనెలు గ్రోలగ
తియ్యదనాలవి ఈ మహికే నట
అతడు: ఆశలు రేపె వయ్యారి తలుపులు
హాయిని గొలిపే ఈ మదినేనట
హ..హ.హహహా…
ఓహో..ఓహో..               !! ఈ చిరుగాలుల !!
 
ఆమె: చిరుమావులపై వారిని కోయిల
గమకాలన్నియు ఈ భువికే నటి
అతడు: పలికే చిలుకల పలుకుల కులుకులు
ఉల్లము ఝల్లన ఈ వానికే నట
                                    !! ఈ చిరుగాలుల !!

****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.