లక్ష్మణశాస్త్రీయం 

చుట్టుకునే బంధాలు (కథ)

రచన: వారణాసి నాగలక్ష్మి

గళం: లక్ష్మణశాస్త్రి

Please follow and like us:

2 thoughts on “లక్ష్మణశాస్త్రీయం – చుట్టుకునే బంధాలు (వారణాసి నాగలక్ష్మి కథ)”

  1. చాలా బావుంది, ఇలా ఆలోచించటం అందరూ తల్లిదండ్రులు నేర్చుకోవాలి,నాకైతే చాలా చోట్ల నా అనుభవాలు కనిపించాయి వాడుకొని వదిలేసే బంధాల కు దూరంగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి అవి మనం కన్నవాళ్ళైనా మనని కన్నవాళ్ళైనా,thank you కొత్తగా ఆలోచించమని చెప్పినందుకు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.