వినిపించేకథలు-5

శశికళ ఓలేటి కథ “సమయానికి తగు మాటలాడెనె”

 

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.