వినిపించేకథలు-15

ఇద్దరు అమ్మలు

రచన:  శ్రీ శరత్ చంద్ర

గళం: వెంపటి కామేశ్వర రావు

****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.