కథా మంజరి-7

అవ్వారు శ్రీధర్ బాబు కథ “మా పల్లె ఎటు పోయిందో”

 

-సుభాషిణి ప్రత్తిపాటి

******

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.