అనుసృజన

తుమ్మ చెట్టు

హిందీ మూలం: మంజూషా మన్
తెలుగు అనువాదం: ఆర్. శాంత సుందరి

నా కిటికీ అవతల
మొలిచిందొక తుమ్మ చెట్టు
దాని ప్రతి కొమ్మా
ముళ్ళతో నిండి ఉన్నా
నాకెందుకో కనిపిస్తుంది ఆప్యాయంగా .
ఇది నాతోబాటే పెరిగి పెద్దదవటం
చూశాను.
ఆకురాలు కాలం వచ్చినప్పుడల్లా
దీని ముళ్ళకి
యౌవనం పొడసూపినప్పుడల్లా
ఆ ముళ్ళని చూసి
అందరి మనసులూ నిండిపోయేవి
ఏదో తెలీని భయంతో,
అందరూ దూరమైపోతూ ఉంటే
ఈ తుమ్మచెట్టుకి
దానిమీద నా మనసులో
ఉప్పొంగింది మరింత ప్రేమ
ఎందుకంటే ఈ కృత్రిమమైన ప్రపంచంలో
అందరూ
తమ ముళ్ళని
దాచిపెడతారు చాకచక్యంగా,
కప్పుకుంటారు
సున్నితత్త్వమనే దుప్పటిని
మనశ్శరీరాలని
ఎక్కువ గాయపరచింది
అలాంటి మనుషులే.
ఈ రెండు నాల్కల మనుషులకన్నా
నాకు నా తుమ్మచెట్టంటేనే
ఎక్కువ ప్రేమ
అది తన ముళ్ళని దాచుకోదు
మోసంచేసే మనుషుల్లా.
దీని ముళ్ళలో కూడా నాకు
కనిపిస్తుంది ఒక కోమలత్వం
కనిపిస్తుంది
ఒక నిజాయితీ.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.