దిగులు కళ్ళు

-బండి అనూరాధ

దిగులు కళ్ళు 
చుక్కలని పోల్చుకోలేవు.
చీకటి ఇల్లు 
వెన్నెలని చదువలేదు.
 
పనికిమాలిన తత్వాలకి
పేర్లు పెట్టుకుంటూ
ఇంకా నువ్వు వెళ్ళిన వైపే చూస్తూ
 
అక్షరాలతో,  అనేకానేక చింతలతో
కాలయాపన చేస్తున్నా.
 
మిగులుగా జీవిస్తూ పోతానుకానీ
అప్రమేయతలోనూ సత్యమొకటి ఉంటుంది.
 
అడుగు అడుగుకీ నిబద్ధత చప్పుడుని చేస్తుంది.
 
ఇక,..
 
ఏ తెల్లారగట్టో కోడి కూస్తుంది.
మసకవెలుతురికి చూపు జారుతుంది.
 
అప్పుడు,..
 
కలల జాడ ఒక ప్రశ్నై పొడుస్తుంది.
కళ్ళ ఎరుపు ఒక జవాబై మిగులుతుంది.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.