అనుసృజన

ఎండిపోయిన చెట్టు

ఆంగ్ల మూలం: సయెదా మిరియమ్ ఇక్బాల్

అనువాదం: ఆర్.శాంతసుందరి

ఎండిపోయిన చెట్టు కోల్పోయింది విత్తనాలన్నిటినీ
అవి ఎగిరిపోయాయి దూరంగా సుదూరంగా
తెలిసిన ప్రదేశాలకీ తెలియని ప్రాంతాలకీ
మొత్తంమీద వెనక్కి రావాలన్న కోరిక లేకుండా.
చెట్టు మాత్రం నిలబడే ఉంది మిగిలి ఉన్నానన్న ధైర్యంతో
వేళ్ళు తెగి, ప్రేమ కరువై ఒంటరిగా.
కొమ్మలు ఆర్తితో ఒంగిపోయాయి
వెతకటానికి కోల్పోయిన వేళ్ళనీ , విత్తనాలనీ,
తనని అంతకాలం నిలబెట్టిన నేలని కౌగలించుకున్న
మనసు విరిగిపోయిన చెట్టు, నెత్తురు కారుస్తూ కుమిలిపోయింది
ఒక చిన్న ఆశ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందేమో అని ఎదురుచూస్తూ
తను అనుసరించేందుకు కలని వెతుక్కుంటూ ఉండగా,
ఒకరోజు దాని వెతుకులాట ఫలించింది.
తను గమనించలేదు కాని, తన గింజల్లో ఒకటి
తన ఒడిలోనే పెరుగుతోందని తెలిసింది
ఎండిపోయిన వేళ్ళ నుంచి తన వేళ్ళని పొడిగిస్తూ,
తనలోని మొలకకి పోషణ అందిస్తోంది.
ఈ గింజ ఎందుకు వెనక్కి వచ్చిందో కారణం తెలీదు,
కానీ నిస్పృహ చెందిన చెట్టు కన్న కలలా నిలిచింది.
ప్రాణం లేని ఒంటరి అన్వేషకురాలైన చెట్టు
ప్రారంభించింది మళ్ళీ జీవించటం,
తన నీడనంతటినీ, కొమ్మల కింది రక్షణనీ, గట్టి బెరడునీ
పోగుచేసుకుంది తన కలని కాపాడుకునేందుకు.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.