నేను నేనేనా..

-లక్ష్మీ_కందిమళ్ళ

 

నిశ్చింతకై వెతుకులాట 

శూన్యమైపోతున్నానేమోనన్న బెంగ. 

 

నిన్నటిలా నేడూ వుండాలని. 

నేటిలా రేపూ వుండాలని. 

 

ఎందుకో మరి 

తళుక్కున మెరిసీ 

మాయమవుతున్న వెలుతురు. 

 

నేనంటూ వున్నానా 

నేను నేనేనా 

నేను ఇంకోలా నా 

ఇంకోలా అంటే ఏమో??

 

మాటలన్నీ మౌనాలై 

ఊసులన్నీ భోషాణం లో చేరాయి. 

తలుపు తెరుచుకొని రాలేకున్నాయి.

 

ఎదురు చూస్తూ.. నేను..!!

 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.