దుఃఖ మోహనం

-ఐ.చిదానందం

నీవెప్పుడు ఏడవాలనుకున్నా

నిస్సంకోచంగా ఏడ్చేయ్

దుఃఖాన్ని వర్షపు నీటిలో తడిపేయ్

కానీ మద్యంలో తేలనీయకు

ఏడ్వలనిపించినప్పుడల్లా ఏడ్చేయ్

కానీ ఈ లోకానికి  దూరంగా వెళ్లి ఏడ్వు

ప్రతి దుఃఖాన్ని వెలకట్టే ఈ దుష్టప్రపంచం

నీ గొంతుతో ఎప్పటికీ గొంతు కలపదు

ఈ లోకం మాటలు ఒట్టి ఓదార్పులు

నీ హృదయంలో సంతోషం

మొలిచే వరకు ఏడ్వు

నీ గుండె లో ఆవేదన తొలిగే వరకు ఏడ్వు

నీ బాధను చూసి ఎప్పుడైతే

ఈ లోకం తృప్తిగా దుఃఖిస్తుందో

అప్పుడే నువ్వు నీ నవ్వు ప్రారంభించు

అన్నింటికీ శక్తిని ఇచ్చేది దుఃఖమే

దుఃఖాన్ని ఎందుకు దాచుకుంటారు

దుఃఖానంతరమే జీవనం ప్రశాంతం

దుఃఖమెప్పుడు శాశ్వతం కాదు

దుఃఖాన్ని కొత్తగా నింపితేనే

దుఃఖానంతర జీవనం విశ్వమోహనం

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.