కలను ఏ కన్నీళ్లు ఆపలేవు

– శ్రీ సాహితి

నిద్రను హత్యచేసిన
ఆ కల పట్టపగలు
ఎన్నో రాత్రులను మోసుకుంటూ

ఏ రోజుకు చిక్కకుండా
ఏ గంటకు పట్టుపడక
నగ్నంగా తిరుగుతుంది.

ఎదురొచ్చిన ముఖంపై
చెంబుడు కబుర్లు చల్లి
చిందుల్ని ఏరుకుంటూ

పసి హృదయంలో
లోతుగా పాకిన ఇష్టం
పెద్దయ్యాక వటవృక్షమై

ఇప్పుడు
కలకు కళ్ళతో పనిలేక
కాలంతో ముడి వీడి

కోరికగా మారి మనసులో
మాటైయింది…చూపైయింది…
చప్పుడైంది….చిత్రమైంది.

ఇక కాలు ఆగేదాక
కళ్ళు ఆరేదాకా
ఏ కలను ఏ కన్నీళ్లు ఆపలేవు.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.