చిత్రలిపి

కాలమహిమ!

-మన్నెం శారద

సాగరుని చేరేముందు సాగు భూమిని
మరింత సస్యశ్యామలం చేయాలని
మహోన్నత ఆశయంతో
ఒండ్రుమట్టిని మోసుకొచ్చి ……….
నన్ను నేను నిలువునా పాయలుగా చీల్చుకున్నాను 
 
ఇంత వాననీటికి వాగై వొచ్చిన ఓ పిల్ల సెలయేరు
వళ్ళూపై మరచి
“ఓస్ఇంతేనా “నువ్వన్నట్లు వెకిలిగా నవ్వింది
 
అహో …కాలమహిమ కదా ఇది !!!!

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.