బొమ్మను

-రాధాకృష్ణ కర్రి

బొమ్మను
గమ్యానికి బాటలు వేసుకోలేని 
రాతి బొమ్మను.
దిక్సూచికి వ్యతిరేక దిశలో పయనించే
కళ్ళు ఉన్న కబోది బొమ్మను.
కర్కశత్వం, మొండితనమే ఇంధనంగా
సాగే మనసు లేని మరబొమ్మను.
అష్ట వంకరల మార్గంలో పయనించే
రెక్కలు లేని విహంగాన్ని.
ప్రేమ అనే తెరచాపకై వెదుకులాడుతూ
రుధిరమైన తనువుతో
సాగరంలో నడిచే నావికను.
వందశాతం పరీక్షలు రాసి
అద్భుతమైన శూన్య ఫలితాలను 
సాధించే నిత్య నూతన విఫల విద్యార్థిని.
లోటుపాట్ల జాడ తెలుసుకోలేక
చతికిలపడ్డ పంకిలాన్ని.
నాకు నేనే అర్థం కాని 
ఒక చిక్కు ప్రశ్నను.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.