గాయం రంగు

-బండి అనూరాధ

 
బద్ధకం, మగతా, పలు మీమాంశల మధ్యగా కళ్ళుతెరవ చూస్తాను.
లోపలెవరో నెగడుని రగిలించినట్లు
కళ్ళ మంటలు;
 
కొంచ మాగాక, పక్షులు ఇక ఊరుకోవు.
ఒక కిటికీ పక్కగా జామచెట్టూ;
మరో కిటికీ పక్కగా వేపచెట్టూ;
గది మొత్తం, ఆ రెంటి పై తిరుగాడే పక్షుల భాషే!
 
ఇక నిజంగా లేవబోతానా!
 
అజ్ఞాత చిత్రకారులెవరో, రకరకాల అసంపూర్తి కాన్వాస్లని వదిలిపోయిన చోటులో
నే తిరుగాడుతున్న రాత్రికల ఇంకా
నా కళ్ళలో సజీవచిత్రమై ఉంది.
 
మరి పూర్తి మెలకువలో, అంతా అయోమయం.
తెర మొత్తం నీలమూ తెలుపు బూడిదరంగు.
ఎర్రని వృత్తంలో ప్రాణం.
 
పశ్చిమంకి పోయిన దినకరుడు;
అస్తమయం తెలుసుకుంటూ నేను..

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.