అనుసృజన

ఒంటరి స్త్రీ నవ్వు

హిందీ మూలం: సుధా అరోడా

అనువాదం: ఆర్.శాంతసుందరి

 
ఒంటరి స్త్రీ
దాచుకుంటుంది తన నుంచి తననే
పెదవుల మధ్య బందీ అయిన నవ్వుని బైటికి లాగి
నవ్వుతుంది బలవంతంగా
ఆ నవ్వు కాస్తా మధ్యలోనే తెగిపోతుంది…
 
ఒంటరి స్త్రీ నవ్వటం
జనాలకి నచ్చదు
ఎంత సిగ్గూశరం లేనిదీమె
మగవాడి తోడూ నీడా లేకపోయినా
ఏమాత్రం బాధ లేదు ఈమెకి…
 
నోరంతా తెరిచి నవ్వే
ఒంటరి స్త్రీ
ఎవరికీ నచ్చదు
బోలెడంత సానుభూతి ప్రకటించేందుకు వచ్చినవాళ్ళు
దాన్ని వెనక్కి తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు
ఆ సొమ్ము మరోచోట పనికొస్తుందని!
 
ఆ ఒంటరి స్త్రీ
ఎంత అందంగా ఉంటుందో…
ఆమె ముఖాన ఒకరకమైన శూన్యభావం ఉన్నప్పుడు
కళ్ళు దేనికోసమో వెతుకుతున్నట్టు పరధ్యానంగా ఉన్నప్పుడు
నట్టకుండా ఒక్క వాక్యం కూడా మాట్లాడలేక పోయినప్పుడు
మాట్లాడుతూ హఠాత్తుగా
విషయం ఎక్కడ మొదలెట్టిందో,
ఇంతకు ముందే ఏమందో మర్చిపోయినప్పుడు
అప్పుడు ఆ ఒంటరి స్త్రీ ముఖం ఎంత బావుంటుందో…
 
(ఆమె ముఖాన అలాంటి శూన్యం పరచుకున్నప్పుడు
మీరు చెప్పేది ఆమె చెవులకి చేరనే చేరదు.
ఆమెని చూస్తే అనిపించదు
ఒక పూర్తి మనిషి ఎదురుగా నిలబడి ఉందని
మొత్తం మనిషి ఎదుట ఉన్నా
సగమో ముప్పాతికో మాత్రమే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది.
మిగతా భాగం ఎక్కడ ఎవరికోసం వెతుకుతోందో
అది ఆమెకే తెలీదు.
ఎంత అమాయకంగా కనిపిస్తుందో అలాటి స్త్రీ !
 
నవ్వు ఆమె ముఖాన ఉంటుంది
ఒక మాసికలా అతుక్కుని
ఏదో అనవసరమైన వస్తువులా
చెయ్యి తగలగానే రాలిపోతుంది ముఖం మీంచి…

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.