కథావాహిని-8

పుట్టినూరు

రచన : శ్రీ కొలకలూరి ఇనాక్

గళం :కొప్పర్తి రాంబాబు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.