మ్యూజిక్ ( కవిత)

-దేశరాజు

తెల్లవారని జాముకి
కాస్త ముందు-
వెలుతురు కోసం పచ్చని మొక్కలు
వెతుకులాడుతూంటాయి
నిద్దట్లోంచి లేచినా కలలోంచి మేల్కొనని ఆమెతో
పరిమళాల మాట కలుపుతాయి
స్టౌ పై మరుగుతున్న కాఫీ పొడి 
పెర్క్యులేటర్ నుంచి గుబాళిస్తుంటుంది
గాలి గుడ్డిది
దానికి లింగ, వయోభేదాలు లేవు
మా ఇద్దరినీ ఒకేలా అకేలా అల్లుకుంటుంది
ఇంతలో చిన్న పిట్టలేవో గ్రిల్ కంతల్లోంచి దూరి
ఊరిస్తున్నట్టుగా దూరంగా వాలి 
అందమైన పాటలు చూపిస్తాయి
ఆ దినపు మొదటి కాఫీ సిప్ చేస్తున్న 
ఇద్దరూ ఇద్దరే-
ఇళయరాజా, రెహ్మాన్ తెలియనే తెలియరు
లయకారుడే, అసలైన సంగీతకారుడు 
అప్పుడే కాదు, ఎప్పటికీ.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.