నవవాక్యం

-గిరి ప్రసాద్ చెల మల్లు

అక్కడో పరువు
తండ్లాడుతుంది
 
గోబ్యాక్ నినాదాల వెనుక 
మర్మం జగద్విదితం 
 
కులం గొంతు
ఆఖరిచూపుని
చిదిమేసింది
 
బిడ్డ భర్త హత్యలో
ప్రేమపర్వం తెరలుతెరలుగా 
సమాజగోడలపై చిత్రించబడుతుంది 
 
మానసికస్థైర్యానివ్వలేని 
కులం
మనిషిని చంపినా చేవ తగ్గక
రంకెలేస్తుంది 
 
గొడ్డలి వేటులో ప్రాణం గిలగిలలాడుతుంటే
హర్షాతిరేకాలతో
వీధుల్లో పైశాచిక కులోన్మాదం 
 
పరిణతి ఇరవైల్లోనే
జవాబులకు రంగుల పులిమే 
పాత్రికీచకత్వం 
 
ప్రేమ భాష్యం  మారుతుందో
మార్చబడుతుందో 
పరువు పదంలో కొంగ్రొత్తగా చెక్కబడుతున్న శిల్పం
ప్రేమ
 
సహచర్యాన్ని ఓర్వలేని కులం
తెగనరికి ప్రేమంటుంటే
శిలపై ఉలి మొరాయిస్తూ
సమ్మెటకే ఎదురుతిరిగి 
వెలివాడల్లో ప్రేమకోసం పరుగులెత్తుతుంటే 
అడుగుల్లో నవవాక్యం కనబడుతుంది 

*****

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published.