ప్రేమ

-డా. నల్లపనేని విజయలక్ష్మి

ప్రేమంటే ఏమిటి? అడిగిందో ప్రేయసిగా

ఎదుటివారి కోసం ఏదైనా చేయగలగడం – చెప్పాడతడు

తన సర్వస్వాన్ని సమర్పించడానికి సిద్ధపడిందామె

ఏదైనా చేయగలగడమంటే

కోట్లు వెచ్చించి కొనుక్కోగలగడం

తత్వబోధ చేసి తాపీగా వెళ్ళిపోయాడతడు

ప్రేమంటే ఏమిటి? అడిగిందో భార్యగా

బాధ్యతగా బ్రతకడమే- బదులిచ్చాడతడు

విరామమే మరిచి 

అతడి విలాసానికి వెలుగై నిలిచిందామె

కళాత్మకత తెలియని కఠిన శిలవంటూ 

సరస సల్లాపాల డోలలాడించగల 

మోహిని ముందు మోకరిల్లాడతడు

ప్రేమంటే ఏమిటి? అడిగిందో తల్లిగా

రక్త మాంసాలను ధారపోయడమే- బదులిచ్చాడతడు

జీవితాన్నే ధారపోసిందామె

రెక్కలొచ్చిన పక్షి

తన గూటిని వెతుక్కుంది

మీలో ఎవరైనా నన్ను ప్రేమించగలరా? అడిగిందామె

అది అన్ కండీషనల్

ప్రేమించడమే నీ వంతు

సమాధానమిచ్చారు ముగ్గురూ!

****

Please follow and like us:

One thought on “ప్రేమ (కవిత)”

Leave a Reply

Your email address will not be published.