నిశ్శబ్ద శిలలు

-లక్ష్మీ కందిమళ్ళ

ఒట్టి శిలలు కాదవి 
కన్న కలలు 
 
రాళ్ళలా పడివున్న 
అంతరాత్మలు 
 
కన్నీటిలో తడిచిన 
కథలు చెబుతాయి 
 
మరచిపోకు 
రాళ్ళల్లోనూ 
కన్నీళ్ళుంటాయి
 
అవి 
శూన్యంలో 
నిలిచిన 
నిశ్శబ్ద శిలలు 
 
గత చరిత్ర సాక్షాలు. 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.