తీపి దుఃఖాలు

-గవిడి శ్రీనివాస్

ఒక అసంపూర్ణ సంధ్యాకాలం
నీ విచ్చిన సంతోషంతో
నువ్ పంపిన సందేశంతో
ఇక్కడ నీ జ్ఞాపకాల్ని ధ్యానిస్తున్నా .

ఒక్క మాట చెప్పు
నీ తపస్సులో
ఉషస్సుని చూస్తున్న నాకు
ఈ తీపి దుఃఖాలు ఓదారుస్తాయా ..!

నీ చూపులు వెన్నెల్ని కురుస్తున్నపుడు
నీ ఊహలు తూనీగల్ని ఎగరేస్తున్నపుడు
నీ కన్నుల్లో అఖండ దీపాలు వెలుగుతున్నపుడు
నిశ్చేష్ఠుడనై నిర్ఘాంత పోయినపుడు
ఆ ఉఛ్వాస నిశ్వాసాల్లో ధ్వనించిన
అనురాగ మధురిమల్ని  ఏరుకుంటున్నపుడు
నాలో కలల పూలు విరిశాయి .

నీ పెదవులపై  మెరిసే  నిశ్శబ్దాక్షరాలు
నాలో చెక్కిన మౌన భాషితాలుగా మిగిలాయి .

అలా రువ్విన నవ్వులలో
తడిసిపోతూ తనువు మురిసిపోతూ
కాలాల్ని దాటుతుంది .

ఇన్ని జ్ఞాపకాల్ని దోసిళ్ళలో పోసి
ఆ ఒడ్డు నుంచి అనుభవాల్ని ఆస్వాదించమంటావ్ .

ఈ దుఃఖాన్ని ఈదుకుంటూ
నీ జ్ఞాపకాల వైపు
నా పయనం కొనసాగుతుంది .

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.