వేయి మాటల ఉప్పెన

-చందలూరి నారాయణరావు

 

కోపానికి చీల్చుకొచ్చిన
లోపలి మనిషి నోరు
బయట పుట్టపలిగి

వంద నాలుకల
వేయి మాటల ఉప్పెన
నాలుగు కళ్ళుగుండా
వేలమైళ్ళ మీటవేసి

మెదడును ఖాళీ చేసిన రక్తం
పాదాలకి చేరి
తలలో పాతపగను తాకి
మొగ్గలేసిన సమస్య
పచ్చని గాయమై ఎర్రగా నవ్వింది.

ఆ నల్లని రోజు నిండా
నిమిషానికో గాయానికి
స్రవించే అరుపుల తరంగాలు
చెవుల్లో పొంగి పొర్లి

పక్కనున్న రోజుపై చింది
పగలు చీకటి దుప్పటి కప్పుకుంటే
రాత్రి పగటి వేషంతో రహస్యంగా
మనసే శత్రువుగా
మనిషి యుద్ధమయ్యాడు

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.