సమయం

-బండి అనూరాధ

 
ఎండకి గొంతెండిన మొక్కలకి నీళ్ళిస్తూ 
సాయంత్రంలో నేను.
మొక్కలకి పైగా సాయంత్రంపై వీచే గాలుల్లో 
గూళ్ళకి చేరుతూ పక్షులు.
 
ముసురుకుంటున్న చీకట్లలో సమయం.
రాత్రిని అంటుకుంటున్న చలిగాలులు.
బయటకి చూస్తే నలుపు.
 
గుబురుచెట్ల మధ్యన అంధకారం.
మొదళ్ళ మౌనం.
 
ఇంకొంచం గడిచిన సమయం.
మరింత సాగిన రాత్రి.
 
నడినెత్తిన సగం చంద్రుడు.
అరవెన్నెల్లో ఆకాశం.
 
లోపలా బయటా ఒకే నిశ్శబ్దం.

*****

Please follow and like us:

One thought on “సమయం (కవిత)”

Leave a Reply

Your email address will not be published.