పరిష్కార దీపం

-యలమర్తి అనూరాధ

అమ్మా! ఆర్తనాదం గుమ్మంలో
బిచ్చగత్తె కాదు 
ఎక్కడో దూరంగా
బావి లోంచి వినబడనట్లు 
కొడుకులు వదిలించుకున్న వృద్ధుల మౌన ఘోష 
ఇది మన దేశమేనా !?
సందిగ్దంలో పడ్డ మనసు 
ఒంటరి తనం చీకటిన మ్రగ్గుతున్న కర్కశహృదయాలు
చివరి అంకానికి ఇదా ముగింపు ?  
ఆ నిముషాన కొడుకులనంతా వృద్ధులుగా మార్చాలన్నంత ఆవేశం 
హిప్నాటెస్ట్ నై ఒక్కసారి ఆ అనుభవాన్ని రుచి చూపించాలని
మూసుకున్న కళ్ళు అప్పుడైనా తెరుచుకుంటాయేమో?
వదిలిన అనుబంధపు పాశాలు మళ్ళీ చుట్టుకుంటాయేమో!

*****

Please follow and like us:

One thought on “పరిష్కార దీపం (కవిత)”

Leave a Reply

Your email address will not be published.