గజల్

-జ్యోతిర్మయి మళ్ళ

చూపు ఎంత అలిసిందో తోడు ఉన్న చుక్కల్ని అడుగు
ఓర్పు ఎంత విసిగిందో గోడు విన్న చంద్రుణ్ణి అడుగు

వేచి ఉన్న ఘడియలన్ని వెక్కిరించి వెళుతుంటె
అహం ఎంత అలిగిందో కమ్ముకున్న మౌనాన్ని అడుగు

ఎన్ని కోర్కెలెన్ని కలలు గంగపాలు అవుతుంటే
వలపు ఎంత వగచిందో సాక్ష్యమున్న వెన్నెల్ని అడుగు

ప్రతి నిముషం నరకంగా రాతిరంత గండంగా
గుండె ఎంత పొగిలిందో ఆదుకున్న సూర్యుణ్ణి అడుగు

మనిషె కాదు ఉత్త మాట జాడ కూడ లేకుంటే
మనసు ఎంత నలిగిందో నిలిచి ఉన్న ప్రాణాన్ని అడుగు

***** 

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published.