సైరంధ్రి (దీర్ఘ కవిత)

గుజరాతీ మూలం , హిందీ అనువాదం : డా. వినోద్ కుమార్ జోషి

తెలుగు సేత: డా. సి. భవానీదేవి

ఒకటవ సర్గ :

వివశసంధ్యలో నిరాలంబ గగనం 

నిస్పంద నిగూఢ సమీరం 

అధోముఖమై నిలిచిన యువతి 

వ్యగ్రమానస సంకలిత! 

తనపేరునే తలచుకుంటూ 

నిట్టూరుస్తున్నది సైరంధ్రి 

హస్తినాపుర సామ్రాజ్ఞికి 

ఎన్నడెరుగని  అవమానం! 

విరాటనగరం, విరాటరాజు   

అజ్ఞాత అనూహ్య దేశం 

అసలు దాచిన రహస్యరూపం   

ఆబద్ధ అసత్యవేషం !

అడుగులు సాగటంలేదు 

చకోరనేత్రాలు  సుంతయినా  నవ్వవు 

నియతిగ్రస్త, రూపు మాసీమాయనిది  

విచలిత కఠిన మానసి !

నిజమా.. మోసమా ?

ప్రతిక్షణమనంత భ్రాంతి 

భయపడుతున్న లోచీకటి 

కరిగే రోజు ఎప్పటికి  ?

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.