మౌనశిఖ

-లక్ష్మీ కందిమళ్ళ

ఆమె 
మౌనశిఖ 
 
ఆమెలోని సున్నితత్వమే 
ఆమె మాటలోని మాధుర్యం 
 
తన మనసులోకి 
ఏది ఒంపుకోవాలో 
తెలిసిన సహృదయిని 
 
తనకు ఎంతో ఇష్టమైంది స్వచ్ఛత
 
ఆమె గురించి 
ఎంతో చెప్పాలనే ఉంటుంది 
 
కానీ  వినిపించుకునేవారెవరు??
 
వినేవాళ్ళు లేరనే నేమో
ఎప్పుడో 
మూగబోయింది గొంతు.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.