జవాబు జాడ చెప్పడం లేదు…

-చందలూరి నారాయణరావు

 

నా కథలో 
అడుగుదూరంలో
ఓ కొత్త పాత్ర నడుస్తున్న చప్పుడును
దగ్గరగా విన్న ఇష్టం
కలకు ప్రాణంపోసి….

ప్రవహించే ఊహగా
పరిగెత్తె ఆశగా
ఎంత వెతికినా
నడక ఎవరిదై  ఉందన్న ఒక్క ప్రశ్నకు
ఏ క్షణం జవాబు జాడ చెప్పడం లేదు.

నెర్రెలు బారిన మోముతో
పొడిబారిన కళ్లతో
ఏనాడో పుట్టి పెరిగిన ఈ రహస్యమో
గుండెలో దాచుకున్న సత్యంగా
ఏ గాలికి కొట్టుకురావాలో?
ఏ వరదకు నెట్టుకురావాలో?

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.