చిత్రలిపి

దక్షిణవాకిలి

-మన్నెం శారద

సూరీడా ఒకసారి ఇటువైపు కూడా ఉదయించు …
అవును నిజమే …నాది దక్షిణ ద్వారపు ఇల్లే ….
పచ్చదనం కోసం నేను పెంచిన మొక్కలే
వున్నకాస్త వెలుగుని హరించి
చీకట్లని మరీ మరీ పెంచుతున్నాయి
చేతిలోని హరికేన్ దీపపు కాంతి ఎర్రబారుతున్నది
చమురు నిండుకుంటున్నదో…
వత్తి కొడిగడుతున్నదో…
ఏమో ..ఏమో మరి …..!?
అయినా నీకిదేమి పక్షపాతమూ
రెండు దిక్కులనే చక్కర్లు కొడుతూ
వెలుగులరేడువని వెలిగి పోతున్నావు
ఒక్క వెలుగు తాడుని ఇటు విసిరేవంటే
కొస అందుకుని మరీ పైపైకి వస్తాను
నిరాశ నా వాదం కాదు
అందుకే ఒకసారి నా మాటవిని
పక్షపాతం వదలి ..ఒకసారి
.ఇటుకేసి కూడా ఉదయించు ! 

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.