అనుసృజన

మీనాకుమారి హిందీ కవిత-2

అనువాదం: ఆర్.శాంతసుందరి

అలనాటి మేటి హిందీ నటి మీనా కుమారి అసలు పేరు మాహ్ జబీన్. ఆమె కవయిత్రి అన్న విషయం మీకు తెలుసా? ఆమె మరణించాక గుల్జార్ ఆమె కవితలని సీడీగా రికార్డు చేశారు, మీనా కుమారి తన కవితలను స్వయంగా చదివి రికార్డ్ చేసిన వీడియోలు కొన్ని దొరికాయి. మూల (హిందీ) కవితలను తెలుగులో రాసాను, పాడుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. తెలుగు అనువాదం ఆమె కవితల్లోని భావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది.
 
2.

టుకడే టుకడే దిన్ బీతా ధజ్జీ ధజ్జీ రాత్ హుయీ
జిసకా జితనా ఆంచల్ థా ఉతనీ హీ సౌగాత్ మిలీ
పగలంతా అక్కడో ముక్క ఇక్కడో ముక్కా అన్నట్టు గడిచింది, చీలికలు వాలికలై రాత్రి వచ్చింది
ఎవరి చీరె చెరగు ఎంత ఉంటే వారికి కానుకలు కూడా అంతే దొరికాయి

రిమ్ ఝిమ్ రిమ్ ఝిమ్ బూందోం మే జహర్ భీ హై ఔర్ అమృత్ భీ
ఆంఖేం హస్ దీ దిల్ రోయా , యహ్ అచ్ఛీ బరసాత్ మిలీ
చిటపట చిటపట చినుకుల్లో విషమూ ఉంది, అమృతమూ ఉంది
కళ్ళు నవ్వేశాయి కానీ మనసు ఏడ్చింది ఇదేమి వర్షమో!

జబ్ చాహా దిల్ కో సమఝే హమ్సనే కీ ఆవాజ్ సునీ
జైసే కోయీ కహతా హో లే ఫిర్ తుఝకో మాత్ మిలీ
మనసుని అర్థం చేసుకోవాలనుకునేంత లో ఎవరో నవ్వటం వినిపించింది
మళ్ళీ ఓడిపోయావు చూసుకో, అని ఎవరో అంటున్నట్టు అనిపించింది

మాతే( కైసీ ఘాతే( క్యా చలతే రహనా ఆఠ్ పహర్
దిల్ సా సాథీ జబ్ పాయా బేచైనీ భీ సాథ్ మిలీ
ఓటములైనా , గాయాలైనా ఇరవై నాలుగు గంటలూ నడుస్తూ ఉండటమే
మనసుకు నచ్చిన సహచరుడు దొరికినా వ్యాకులత కూడా అతని వెన్నంటే వచ్చింది

హోంఠోం తక్ ఆతే ఆతే జానే కితనే రూప్ భరే
జలతీ బుఝతీ ఆంఖోం మే సాదా సీ జో బాత్ మిలీ
పెదవుల మీదికి వచ్చేంతలోనే ఎన్ని రూపాలు సంతరించుకుందో
వెలుగుతూ ,ఆరుతూ ఉన్న కళ్ళలో సరళంగా కనిపించిన ఆ మాట !

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.