చిత్రలిపి

ఇప్పుడయితేనేమి….

-మన్నెం శారద

భూమి గుండ్రమో..లేక పలకలో
రేపు మరో శాస్త్రకారుడుద్భవించి....ఇంకెలానో ఉందన్న వింతలేదు
 
నేను మాత్రం బయలు దేరిన చోటికే వచ్చి చేరాను
 
వయసురాని మనసుకి ఒకటే ఆశ!
 
నీలాల నింగి వంగి ఆకుపచ్చని నేలని స్పృశించిన చోటుని ఆర్తిగా తాకాలని…
ఆకాశపూలని తెంచి నా సంచినింపుకోవాలని
తారలని నా గుమ్మానికి తోరణంగా కట్టి
నీలాన్ని వలువగా చేసి నా మేనికి చుట్టుకోవాలని….
 
తిరిగి తిరిగి అలసిసొలసి
వున్నచోటకే తిరిగి వచ్చి చేరాను
 
ఇప్పుడయితేనేమి ….
అవును ఇప్పుడయితేనేమి???
 
నా సంచిలో మిగిలేవున్నాయి… నిన్నటి కొన్ని జ్ఞాపకాలు
రేపోమాపో వికసించబోయే కొన్నితియ్యని రేపటి కలలు!!!

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.