చిత్రలిపి

ఆత్మగౌరవం !

-మన్నెం శారద

రహదారి రాక్షసులకు, రాచ బాటగా మారినప్పుడు ‘
‘కష్టమైనా నిష్ఠూరమైనా ముళ్ళ బాటనే నా నడకదారిగా ఎంచుకున్నాను నేను !
ఇప్పుడు గాయమోడీ, రక్తాన్ని చిందించే నా అరికాళ్ళే కదా
నా ఆత్మ గౌరవానికి గీటురాళ్లు!!

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.