image_print

అమ్మ ముచ్చట ( కవిత)

అమ్మ ముచ్చట ( కవిత) -కందుకూరి శ్రీరాములు అమ్మ ఆచ్ పిట్టయ్యి ఎగిరిపోయింది ఇక్కడ గూడూ లేదు మనిషి నీడా లేదు తను ఎటో వెళ్ళిపోతానని తెలియక తన తనువు ఎటో మాయమైందోనని తెలియక పండుగకో పబ్బానికో కట్టుకోవటానికి పెట్టెలో భద్రంగానే దాచుకుంది మూటచుట్టిన పట్టు చీర ! ఎన్నెన్ని ముల్లెలు కట్టుకుందో ఆకలైతే ఆంప్రో బిస్కెట్ ప్యాకెట్! అరగకపోతే సోడా సొంపు ప్యాకెట్! ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉన్నా ఎప్పుడూ ఏదో ఒక నలత ! ఒక్కతే […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-25

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-25 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 25. Wild Dance of Waves When visiting sea at Kothapatnam won’t new thought germinate? No wonder when Koteswar Rao’s car halts at Kothapatnam is it a horse to swim in sea ? Those that land from car compose poetry but […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-24

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-24 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 24. Marine Congregation Oh my Visakha Sea! To extend to the sky how long you did tapasya,meditation like a maharshi? Absorbing great rivers of processions frighteningly massive public meeting today. But for enormous depth, immense capability, total transformation, how can […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-22

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-22 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 22.My Man Green shoots sprout on earth rain dances down from sky sprouts never look at heavens drops of rain reach not earth. East and west never meet not known why friends turn into foes for feuding groups in legislature […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-21

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-21 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 21.My Path I listen sleeping on this ground breathing the same air on ground inside earth so many reverberations nothing is clear. I am also advised to sleep blissfully in a trice earth covers me at once whirl wind wakes […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-20

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-20 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 20.Plateau Three fourths water one part land world map hangs on wall between many countries separating several continents water occupies as oceans and sea yet water problem became global issue. *** It is not about one part land about three […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-18

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-18 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 18. Rebecca To reach Manginapudi beach via Chilakalapudi if one starts from Bandar by bus sky becomes entrance of the home frolics standing on the way like a slant pot sea appears. Beauty— sea naughtiness— sea health— sea youthful life […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-17

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-17 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 17. Expansive Sheet of Water Stands undressed before me– I too am likewise– whether I adore or amalgamate but taste honey of experience. Just as the entire forest turns into a tree like disc of sun extending across the sky as […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-16

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-16 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 16.Wattles of Goats When Ganga surges no matted locks of barrages stand. After a heavy down pour slides on soil, rushes to reach ocean bed moves away beyond reach of anyone; gentlemen, strive not to turn back the drained water […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-15

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-15 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 15.Hyderabad Whenever I visit Machilipatnam I am happy. I wear headscarf and sweater as it is chill here even before dawn It is humid there. Whenever I go to Machilipatnam I move happily due to its proximity to the sea. […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-14

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-14 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 14.Conscience of Ocean For fishermen who trust sea for a living sea offers a base, sea becomes a grave. Those who care not lives dare tsunamis, defy authorities those who know not networking to shatter lives know well to spread […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-13

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-13 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 13. Goa Like an ant climbing on a snake’s back I boarded the train. As ant crawls, snake slithers stretching neck, with hissing hood. Kacheguda to Yashwantpur express traversing through Guntakal, Hubli, Dharwad, Londa, Madgaon train performs disco dance till […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-12

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-12 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 12. Bay of Bengal As one ambles across water if it’s a well or ditch is unknown impact of cyclone tall column of water, residence looks like an island in ocean; mother and daughter at home like cow and calf […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-11

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-11 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 11.Downpour of Delight In conclave of clouds Sun went missing in market selling cows calves untraceable. Like crashing water tank turned all the ground into a lake, entire cotton beds when twisted cascading sky tumbled as branded bull. As eye […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-10

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-10 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 10.Lake in Ravurukala Even when monsoon arrives, storms strike why doesn’t tank in my village brim over? In Medak district, Siddipet mandal is the lake in ravurukula, a far flung village. Even as streams overflow rivers swell fiercely gates lifted […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-9

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-9 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 9.Corporate Eye Whoever christened it ‘Ella Samudam’ exquisitely suits, it is a lake  nurtured as a calf by our village with love. Calf tied to the stake somehow vanished for ever in the market of imperialism was interred in a […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-8

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-8 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 8.Bhagiratha’s Bount Below the bund you stand above the same I linger in between lies issue of lakes! From fusion separation possible in separation fusion too! Friends turning foes foes forging bonds not strange in history. Battle between Rama and […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-7

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-7 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 7.No More Patience Below the bund you stand above the same I linger in between lies issue of lakes! From fusion separation possible in separation fusion too! Friends turning foes foes forging bonds not strange in history. Battle between Rama […]

Continue Reading
Posted On :

చేతులు చాస్తేచాలు!

 చేతులు చాస్తేచాలు!  – కందుకూరి శ్రీరాములు సూర్యుడు ఒక దినచర్య ఎంత ఓపిక ! ఎంతప్రేమ ! భూమిపాపాయిని ఆడించేందుకు లాలించేందుకు నవ్వులవెలుగులు నింపటానికి పొద్దున్నే బయల్దేరుతాడు భానుడు తల్లిలా – ఆత్మీయత ఒక వస్తువు కాదు ఒక పదార్థం అంతకంటే కాదు లోలోన రగిలే ధగధగ- వేల వేలకిరణాలతో నేలను  ఒళ్లోకి తీసుకొని నేలను ఆడించి పాడించి లాలించి బుజ్జగించి ముద్దాడి తినిపించి నిద్రపుచ్చి కూలికి వెళ్లిన తల్లిలా మళ్లీవస్తా అంటూ వెళ్లిపోతుంది పొద్దు! అరచేయి […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-6

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-6 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 6.Battle Field Whether you are a child of sea or Infant Ocean you are ambidextrous! Protector of destitute!! Bosom friend!!! You guided gait of flowers in grass composed words for mute parrots trained waves of dreams in art of singing […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-5

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-5 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 5.Demon Sea looks like sky on earth waves roll with undulations like clouds drifting daintily. Sun rays landing on breakers arrive as festoons of silver medals frequently vanishing for a while. End is not death in itself, a birth! Arena […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-4

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-4 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 4. Eighth Ocean Discarding mountain Parvati, Parameshwar performing Lasya and Tandava on earth signify green carpet is more elegant than Kailasa. Grass strolls not on soil wishing the earth remains unchanged this hue should spread so for kilometres all around […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-2

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-2 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu 2.Poet Who is majestic? Is poet prominent or ocean omnipotent? Facing a great poet an expansive ocean extends. King of syllables – poet Lord of waves- Ocean. A tree is ocean a crop too a hill as well spirit of […]

Continue Reading
Posted On :

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-1

Bhagiratha’s Bounty and Other poems-1 English Translation: T.S. Chandra Mouli Telugu Original : Kandukuri Sreeramulu   Noise Within             How can the internal flow of Saraswati be displayed?How to pumpspring of sorrow surgingin layers of earth under layers of rock!Which device can showblood pressure of a volcanoracing through veins, arteries?Peacefullygenerouslycompassionatelyaffectionatelyis […]

Continue Reading
Posted On :