గజల్

-జ్యోతిర్మయి మళ్ళ

మట్టి కాదు దేశమంటె బుధ్ధి జీవులే కదా

గట్టిమేలు సాధించును ఐకమత్యమే కదా

 

కులం మతం రంగు రూపు చూసేందుకె తేడాలూ

భరతమాత బిడ్డలంత తోబుట్టువులే కదా

 

భాషలలో వేషాలలొ భేదమెంత ఉన్ననూ

దేశ సంస్కృతి చాటును భారతీయమే కదా

 

కలం హలం వ్యాపారం వ్యాపకాలె వేరువేరు

పయనమంత సాగేదీ ప్రగతి పథమునే కదా

 

ముక్కలైననేమి రాజ్యమున్నతినాశించినపుడు

మనిషిమనిషి లోనున్నది సహోదరత్వమే కదా

 

స్థలం గళం పరిపాలన ఏదన్నది కాదు ప్రశ్న

జనమంతా కోరేదీ సమసమాజమే కదా

 

మంచి మాట మంచి బాట పాటించే బాలలంత

పసిడిభవిత నిర్మించే నవవారధులే కదా

 

బలం గుణం భావాలలొ ఎన్నొ తారతమ్యాలూ

సమస్యనెదుర్కొనేదీ మన సామరస్యమే కదా

 

రణమైనా మరణమైన దేశభద్రత కోసం

ఉరుకుతు ఎదురెళ్ళేదీ యుధ్ధవీరులే కదా

 

జయం జయం నినదిస్తూ ధ్వజం నింగికెగరేస్తూ

దేశభక్తితో మెలుగును మేటి ఫౌరులే కదా 

***** 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.