ఆమె

-సాహితి

అతడి ధైర్యం

నిజం.

ఎంత ఎండకైనా

మాడిపోడు.

మసిలి మసిలి

సహనంగా ఆవిరౌతాడు.

ప్రేమతో

మేఘమై పుట్టి

మళ్ళీ కురుస్తాడు

పగలు రేయి కుండపోతగా.

పచ్చిక ఒడిలో

మంచు బిందువులో

ఒదిగిచూస్తాడు

మొగ్గల

బుగ్గ చాటున

తొంగిచూస్తాడు.

అతని నిజం

ధైర్యం.

ఆమె కురుల

పరుపు కోరి కునుకు తీస్తాడు.

ఆమె కనుల

చాటుగా దూరి కలను దోస్తాడు.

ఆమె కలల

కౌగిట చేరి కలుసుకుంటాడు.

అతడి

నిజం

ధైర్యం

ఆమే.

*****

ఆర్ట్: మన్నెం శారద

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.