బద్ధకంగా బతికే ఉంటాయి

– శ్రీ సాహితి

ఒక్కో రోజుకు
బాకీ పడతామో,
బాకీ తీరుతుందో తెలియదు.

పగలంతా ఊహల్లో ఈత
రాత్రంతా మెలకువలో మునక
ఊడిగం చేసే ఆలోచనలో
విశ్రాంతి లేని నిజాలు

వెలుతురును కప్పుకుని
ఎండలో ఎగురుతూ
చీకటిని చుట్టుకుని
చలిలో ముడుక్కుని

తలను నేలలో పాతి
ఆకాశానికి కాళ్ళను వ్రేలాడుతీసి

సంద్రంలా మారిన మెదడులోని
తెరలు తెరలుగా కలలు
నిద్రను ఢీ కొని

బద్దలైన రోజులో
బద్ధకంగా బతికే ఉంటాయి.

*****

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.